Zarządzenie Nr 97/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-03-2010 | 21:43
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE Nr 97/03

Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 23 kwietnia 2003r.

 

w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz do wydawania decyzji administracyjnych.

 

 

Działając na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.)

 

Zarządzam co następuje:

 

 

  § 1

 

Upoważniam Pana mgr Jacka Lelka Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu  administracji publicznej należących do właściwości Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z wyłączeniem:

-          decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

-          pozwoleń na budowę,

-          decyzji w sprawach wojskowych.

                                                       

  § 2

Wykonanie zarządzenia powierza  się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

   § 3

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.