Zarządzenie Nr 100/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-03-2010 | 21:43
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 100/03

Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 30 kwietnia 2003 roku

 

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.

 

 

                               Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź.zm.) oraz Art.138 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z póź.zm.) zarządzam co następuje :

 

 

                                                                                              § 1.

 

Ustalam dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu dzień 2 maja 2003 r. dniem wolnym od pracy w związku z przypadającym w sobotę 3 maja –Świętem Narodowym Trzeciego Maja.

 

                                                                                              § 2.

 

 

Wykonanie zarządzenia zleca się pracownikom Referatu Organizacji Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu.

 

 

                                                                                              § 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.