Zarządzenie Nr 103/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-03-2010 | 21:43
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE Nr  103/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia  5.05. 2003r.

 

 

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U.  Z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 20 a Ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994r. (tj. Dz. U. Z 2002r. Nr 72 poz. 664)

 

Z A R Z Ą D Z A M           co następuje:

 

§ 1

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na:

„Opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji ściekowej we wsi Barcice wraz z kolektorem dosyłowym”

 

powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

 

1. inż. Bonifacy Wolak                       - Przewodniczący

2. Magdalena Orłowska                 - Sekretarz

3. mgr inż. Marek Żmuda                   - Członek

 

§ 2

 

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 15 maja 2003r. w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.