Zarządzenie Nr 105/03

rok 2003

 
data publikacji:  05-12-2003 | 09:00
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 105.03

Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 05 maja 2003 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości ryczałtu za używanie do celów służbowych samochodu osobowego dla pracownika Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

 

 

                                                               Na podstawie art.33 ust.5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001r.Dz.U.Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 3 ust.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodu osobowego, motocykli o motorowerów nie będących własnością pracodawcy / Dz.U.  .Nr 27 poz.271/

 

 

 

                                                   Z A R Z Ą D Z A M   co  n a s t ę p u j e:

 

                                                                             

                                                                            § 1.

 

Ustalam miesięczny limit kilometrów za używanie do celów służbowych samochodu nie będącego własnością pracodawcy do jazd lokalnych, w okresie od dnia 01.05.2003 r. do dnia  31.05.2003 r. dla Pana Stanisława MAUREK w wymiarze 150 km miesięcznie.

 

                                                                             § 2.

 

Ustala się comiesięcznie rozliczenie poprzez składanie oświadczenia przez pracownika, które powinno zawierać dane dotyczące pojazdu tj. pojemność silnika, marka, numer rejestracyjny, oraz określać liczbę dni nieobecności pracownika  w miejscu pracy w danym miesiącu z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin, lub innej nieobecności, a także ilość dni w których pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych.

 

                                                                               § 3.

 

Z osobą używającą samochód prywatny do celów służbowych zostanie zawarta  odrębna  umowa która będzie podstawą rozliczenia wykorzystanego limitu.

 

                                                                                § 4.

 

Koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu.        

 

                                                                                 § 5.

 

Zobowiązuje się Referat Budrzetowo-Finansowy do sporządzenia comiesięcznego bilansu paliwowego samochodów Urzędu.

 

                                                                                  § 6.

 

Wykonanie Zarządzenia zlecam pracownikom Referatu Organizacji, oraz Referatu Budżetowo-Finansowego.

 

                                                                                  § 7.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.05.2003r.