Zarządzenie Nr 108/03

rok 2003

 
data publikacji:  08-02-2010 | 13:32
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE Nr 108/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 06 maja 2003 r.

 

 

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie Gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art.4 ust.3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (tekst jednolity z 2002 r. Dz.U. Nr 147 poz. 1231 z póżn.zm.)

 

 

Z A R Z Ą D Z A M    c o  n a s t ę p u j e:

 

§ 1

 

Powołuje się Gminną Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie:

1.        Zbrońska Józefa – Przewodnicząca

2.        Nalepa Janina

3.        Szewczyk Mieczysław

4.        Paluch Stanisław

5.     Sroka Władysław

6.        Pilecki Jerzy

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia