Zarządzenie Nr 109/03

rok 2003

 
data publikacji:  16-12-2003 | 12:34
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 109/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 6 maja 2003 roku

 

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego położonej w Starym Sączu

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z dnia 12 października 2001r.) i art. 25 ust. 1 art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 46 poz. 543) w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr IX/100/03 z dnia 28 kwietnia 2003r.

 

zarządza się, co następuje

 

§ 1

 

Postanawia się wydzierżawić część nieruchomości położonej w Starym Sączu oznaczonej numerem działki ewidencyjnej 36/2, o pow. 200 m2, objętej Kw 51916 na okres 8 lat firmie POLKOMTEL S.A. z przeznaczeniem na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej systemu Plus GSM.

 

§ 2

 

Ustala się czynsz dzierżawny (...) obowiązującej stawki. Stawka czynszu będzie rewaloryzowana corocznie, w pierwszym kwartale każdego roku o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowany przez Prezesa GUS.

 

§ 3

 

Pozostałe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy stronami.

 

§ 4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Geodezji i Gospodarki Gruntami.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.