Zarządzenie Nr 110/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-03-2010 | 21:43
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 110/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 6 maja 2003 roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Starym Sączu do sprzedaży

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z dnia 12 października 2001r.) i art. 25 ust. 1 art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 46 poz. 543) w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr VIII/90/03 z dnia 14 kwietnia 2003r.

 

zarządza się, co następuje

 

§ 1

 

Przeznaczam do sprzedaży nieruchomość oznaczoną numerem działki ewid. 1142 o pow. 0,0420 ha położoną w Starym Sączu zapisaną w księdze wieczystej Kw Nr 31094 – Stary Sącz.

-          opis nieruchomości: działka budowlana, położona na Osiedlu Północ, przy ulicy Cesarczyka, zabudowana budynkiem jednorodzinnym,

-          powierzchnia w m.p.o.: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

-          rodzaj zbycia: sprzedaż bez przetargowa współużytkownikom wieczystym,

-          wartość rynkowa nieruchomości gruntowej: 8.455,00 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć złotych),

-          opłata za sprzedaż prawa użytkowania wieczystego: 2.198,00 zł (słownie: dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem złotych).

 

§ 2

 

Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu przy ul. Batorego 25.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Geodezji i Gospodarki Gruntami.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

UMiG Stary Sącz dnia: 6 maja 2003r.

Zdjęto dnia: 27 maja 2003r.