Zarządzenie Nr 102/08

rok 2008

 
data publikacji:  17-02-2009 | 11:08
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

ZARZĄDZENIE Nr 102/08

 

Burmistrza Starego Sącza z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli finansowej.

 

Działając na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

§1.

 

Udzielam Pani Krystynie Michalak upoważnienia do przeprowadzenia kontroli finansowej 5% wydatków w podległych jednostkach organizacyjnych Gminy Stary Sącz zgodnie z opracowanym planem kontroli na 2008 rok.

 

§ 2.

 

Kontrola zostanie przeprowadzona do dnia 31 grudnia 2008 r.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Pani Krystynie Michalak.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.