Zarządzenie Nr 244/08

rok 2008

 
data publikacji:  17-02-2009 | 09:58
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

ZARZĄDZENIE Nr 244/08

BURMISTRZA STAREGO SĄCZA z dnia 21.11.2008r.

 

w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opalowego dla Pana Jana Pietrzaka zam. (…)

 

Na podstawie art.. 30 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym !Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami!, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się drewno opałowe w ilości 2 mpo dla Pana Jana Pietrzaka zam. (…) w ramach pomocy socjalnej.

 

§2

 

Przekazanie drewna nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym Panu Janowi Pietrzakowi.

 

§3

 

Wykonanie powyższego Zarządzenia powierzam Referatowi Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.