Zarządzenie Nr 239/08

rok 2008

 
data publikacji:  17-02-2009 | 09:38
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

Zarządzenie Nr 239/2008

Burmistrza Starego Sącza z

 dnia 03 listopada 2008 r.

 

w sprawie: zasad zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka.

 

Na podstawie art. 14 a, ust. 4 i art. 17, ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. 04.256.2572 z późno zmianami) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Niepełnosprawnym dzieciom sześcioletnim do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub ośrodka realizującego obowiązek przygotowania przedszkolnego oraz uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71 b , do najbliższej szkoły, gimnazjum lub ośrodka, uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia zamieszkałym na terenie Gminy Stary Sącz, Gmina Stary Sącz zapewnia zwrot kosztów przejazdu ucznia jak i również jego opiekuna jeżeli dowożenie zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni.

 

§2

 

I. Zwrot kosztów, o których mowa w § 1 przysługuje:

1. Za dowóz ucznia publicznymi środkami lokomocji - w wysokości ceny biletu jednorazowego w części nie objętej ulgą, wynikającą z ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego ( DZ.U.02.175.1440 z późno zmian), i tak:

niepełnosprawnemu uczniowi - za przejazd do szkoły lub ośrodka i z powrotem, rodzicowi ( opiekunowi) niepełnosprawnego ucznia - za przejazd do szkoły, ośrodka i z powrotem podczas którego sprawuje opiekę nad uczniem niepełnosprawnym,

rodzicowi ( opiekunowi) niepełnosprawnego ucznia - za przejazd ze szkoły, ośrodka po odwiezieniu dziecka i za przejazd do szkoły, ośrodka po dziecko.

2. Za dowóz ucznia prywatnym samochodem rodzica (opiekuna) wg ustalonej stawki za jeden przejazd określonej w umowie zawartej pomiędzy Burmistrzem Starego Sącza i rodzicami, opiekunami prawnymi ucznia.

Stawkę zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego za jeden przejazd prywatnym samochodem rodzica (opiekuna) na trasie miejsce zamieszkania ucznia a szkoła ustala się na poziomie kosztów przejazdu publicznymi środkami lokomocji w następujący sposób: ustalona komisyjnie odległość (najkrótszą drogę) pomiędzy miejscem zamieszkania ucznia niepełnosprawnego a szkołą (ośrodkiem) w km pomnożona przez stawkę za 1 km.

 

§3

 

Wniosek o przyznanie zwrotu kosztów dowozu o których mowa w § 1, składa rodzic (opiekun) załączając:

a) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka oraz o potrzebie kształcenia specjalnego,

b) skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy szkół lub ośrodków specjalnych),

c) potwierdzenie przyjęcia dziecka do szkoły lub oddziału integracyjnego.

 

§4

 

Zwrot kosztów następuje w okresach miesięcznych z dołu na podstawie przedłożonego przez rodzica (opiekuna) rachunku wraz z:

- zaświadczeniem ze szkoły, ośrodka potwierdzającym liczbę dni obecności ucznia niepełnosprawnego w danym miesiącu,

- oświadczeniem o cenie jednorazowego biletu w części nie objętego ulgą na trasie od miejsca zamieszkania ucznia do szkoły, ośrodka. - dotyczy sytuacji określonej w § 2 pkt. I, ust.1.

Oświadczenie o cenach biletów jednorazowych należy złożyć przy pierwszym rachunku. Ponowne oświadczenie o cenach biletów składa się w przypadku zmiany cen biletów

 

§5

 

Zwrot kosztów w sytuacji określonej w § 2, pkt. I, ust. 1 stanowi iloczyn liczby dni obecności ucznia w szkole, 2-ch przejazdów ucznia, 4 -ch przejazdów rodzica (opiekuna) oraz ceny biletu jednorazowego w części nie objętej ulgą na trasie od miejsca zamieszkania ucznia - do szkoły ( ośrodka) w części nie objętej ulgą, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Starego Sącza i rodzicem (opiekunem).

 

§6

 

Zwrot kosztów w sytuacji określonej w § 2, pkt. I, ust. 2 stanowi iloczyn liczby dni obecności ucznia w szkole, 4 - ch przejazdów oraz stawki zwrotu kosztów za jeden przejazd wynikającej z umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Starego Sącza i rodzicem ( opiekunem).

 

§7

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Zespołowi Obsługi Finansowo - Administracyjnej Szkół w Starym Sączu.

 

§8

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.11.2008r.