Zarządzenie Nr 235/08

rok 2008

 
data publikacji:  16-02-2009 | 15:17
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

ZARZĄDZENIE Nr 235 /08

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 30.10.2008 roku.

 

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.

 

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z póź.zm.) oraz art. 1519 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity z 1998 r. Dz.U. Nr 21 poz.94 z póź.zm.)

ZARZĄDZAM CO NASTĘPUJE

 

§ 1.

 

Ustalam dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu dzień 03 listopada 2008 r. lub 10 listopada 2008 r. dniem wolnym od pracy w związku z przypadającym w sobotę dnia O 1 listopada 2008 r. Świętem Wszystkich Świętych.

 

§ 2.

 

Zobowiązuję Kierowników poszczególnych Referatów oraz osoby pełniące nadzór do zapewnienia w tych dniach prawidłowego funkcjonowania podległych referatów, oraz stanowisk pomocniczych i obsługi.

 

§3

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się Sekretarzowi Gminy Stary Sącz.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

zalacznik_do_zarzadzenia_235.rtf (20.03 Kb)