Zarządzenie Nr 234/08

rok 2008

 
data publikacji:  16-02-2009 | 14:59
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

ZARZĄDZENIE Nr 234/08

 

BURMISTRZA STAREGO SĄCZA z dnia  30.10.2008r.

 

w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Elżbiety Wolak zam. (…).

 

Na podstawie art.. 30 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym !Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami!, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Przeznacza się drewno opałowe w ilości 2 mpo dla Pani Elżbiety Wolak zam. (…) w ramach pomocy socjalnej.

 

§2

 

Przekazanie drewna nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym Pani Elżbiecie Wolak.

 

§3

 

Wykonanie powyższego Zarządzenia powierzam Referatowi Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.