Zarządzenie Nr 223/08

rok 2008

 
data publikacji:  16-02-2009 | 14:38
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

ZARZĄDZENIE Nr 223/08

 

BURMISTRZA STAREGO SĄCZA z dnia  20.10.2008r.

 

w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani Edyty Mordarskiej zam. (…)

 

Na podstawie art .. 30 liSt. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia X marca 1990 l'. o samorządzie gminnym /Dz. U. Z 200 I l'. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami/o zarządza się. co następuje:

 

§ l

 

Przeznacza się drewno opałowe w ilości 2 mpo dla Pani Edyty Mordarskiej zam. (…) w ramach pomocy socjalnej.

 

§2

 

Przekazanie drewna nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym Pani Edycie Mordarskiej.

 

§3

 

Wykonanie powyższego Zarządzenia powierzam Referatowi Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.