Zarządzenie Nr 220/08

rok 2008

 
data publikacji:  16-02-2009 | 14:20
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

 

ZARZĄDZENIE Nr  220/08

 

BURMISTRZA STAREGO SĄCZA z dnia 20.10.2008r.

 

w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opalowego dla Pani Zofii Pasoń zam. (…).

 

Na podstawie art .. 30 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Z 200 I r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami/, zarządza się. co następuje:

 

§ l

 

Przeznacza się drewno opałowe w ilości 2 mpo dla Pani Zofii Pasoń zam. (…) w ramach pomocy socjalnej.

 

§2

 

Przekazanie drewna nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym Pani Zofii Pasoń.

 

§3

 

Wykonanie powyższego Zarządzenia powierzam Referatowi Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.