Zarządzenie Nr 217/08

rok 2008

 
data publikacji:  16-02-2009 | 14:06
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

 

Zarządzenie Nr 217/08

Burmistrza Starego Sącza

 z dnia 16.10.2008 r.

 

w sprawie powołania Zespołu ds. analizy oświadczeń majątkowych.

 

Działając na podstawie art.30 ust.1 i art.24 h ust.12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późno zm./

 

Zarządzam, co następuje:

 

§1

 

Powołuję Zespół ds. analizy oświadczeń majątkowych w składzie:

1.                   mgr Władysław Tokarczyk - Przewodniczący

2.mgr Grażyna Kopeć                    - Członek

3.Maria Klag                                   - Członek

 

§2

 

Zadaniem Zespołu jest dokonanie analizy złożonych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Starym Sączu oraz Kierowników Gminnych jednostek Organizacyjnych na podstawie art.24 h ustawy o samorządzie gminnym oświadczeń majątkowych, oraz przygotowanie stosownej informacji dla Rady Miejskiej do dnia 30 października 2008 r.

 

§3

 

Wykonanie zaleca się Przewodniczącemu Zespołu.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.