Zarządzenie Nr 216/08

rok 2008

 
data publikacji:  16-02-2009 | 14:01
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 216/08

 

Burmistrza Starego Sącza z dnia 16.10.2008 r

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

Na podstawie art. 33 ust.5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001 r Nr

142 poz.1591 ze.zm.) , oraz art.19 ust.1 , art.21 ust. 1 ,2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (t.j.Dz.U z 2007 Nr 223 poz.1655)

zarządzam co następuje;

 

§ 1.

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na :

- zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2008/2009 na terenie Gminy Stary Sącz

powołuję Komisję przetargową w następującym składzie;

1.mgr inż. Paweł Dybiec - przewodniczący

                 2. Kazimierz Nakielski  - sekretarz

3.Elżbieta Puch - członek

 4.Maria Dominik - członek

 

§ 2.

 

Organizacja, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej określone są w regulaminie pracy Komisji Przetargowej.

 

§ 3.

 

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 30.10.2008 r. w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.

 

§ 4.

 

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.