Zarządzenie Nr 213/08

rok 2008

 
data publikacji:  16-02-2009 | 13:51
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

ZARZĄDZENIE NR  213/08

Szefa Obrony Cywilnej - Burmistrza Starego Sącza

z dnia 13 października 2008 r.

 

w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia na terenie gminy Stary Sącz treningu Systemu Wykrywania  i Alarmowania.

 

Na podstawie art. 17, ust.6 i 7, ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekstjedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 241 poz.2416 z późno zm.) oraz § 3 pkt. 4 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850), Zarządzeń Szefa Obrony Cywilnej - Wojewody Małopolskiego Nr 350/02 z dnia 20.11.2002 i Nr 279/03 z dnia 28.08.2003 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa małopolskiego oraz Planu Działania Województwa Małopolskiego w zakresie obrony cywilnej, zarządzania - reagowania kryzysowego, spraw obronnych w 2008 roku, zarządzam:

 

§ 1

 

Ustalam na dzień 17 października 2008 roku w godzinach 16.00 do 20.00 termin przeprowadzenia treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Stary Sącz.

 

§2

 

W treningu udział biorąjednostki organizacyjne systemu wykrywania i alarmowania gminy:

·                       Drużyna Wykrywania i Alarmowania;

·                       Punkty alarmowania w: OSP Stary Sącz, OSP Barcice, OSP Wola Krogulecka, OSP Przysietnica , OSP Moszczenica Wyżna, OSP Moszczenica Niżna, OSP Gołkowice Górne, OSP Gaboń.

 

§ 3

W ramach treningu w dniu 17 października 2008 roku o godzinie 19.00 uruchomić system alarmowy na terenie gminy Stary Sącz. Sygnał alarmowy: Alarm o klęskach żywiołowych i zagrożeniach środowiska - dźwięk ciągły trwający 3 minuty.

 

§4

Gotowość do treningu osiągnąć w dniu 15 października 2008 roku.

 

§ 5

Trening przeprowadzić zgodnie z Planem Przeprowadzenia Treningu.

 

§6

Wykonanie Zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. obronnych i obrony cywilnej Urzędu Miejskiego w Starym Sączu

 

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania