Zarządzenie Nr 205 /08

rok 2008

 
data publikacji:  16-02-2009 | 12:57
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

Zarządzenie Nr 205 /08

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 6 października 2008 r.

 

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządni e gminnym /tekstjednolity z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/, oraz art. 15 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o zorganizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 ze zmianami/o

zarządzam co następuje:

 

§ l

 

Powierzam Pani mgr inż. Marcie Radziejewskiej pełnienie obowiązków Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu, na okres od dnia 7 października 2008 r. do dnia 31 stycznia 2009 r. tj. do czasu powołania Dyrektora przez Radę Miejską.

 

§2

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się Sekretarzowi Gminy Stary Sącz.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.