Zarządzenie Nr204/08

rok 2008

 
data publikacji:  16-02-2009 | 12:50
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

ZARZADZENIE Nr204/08

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 1 października 2008 r.

 

w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym Sączu.

 

Na podstawie art. 36 a ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z póź.zm.), oraz art. 30 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z póź.zm.)

 

§l.

 

P o w i e r z a m Pani mgr Joannie USTARBOWSKIEJ - DUDKA z dniem 01 października 2008 r. stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym Sączu, na okres 5 lat szkolnych tj. od dnia 01 października 2008 r. do dnia 31 sierpnia 2013r.

 

§ 2.

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia O 1 października 2008 roku.