Zarządzenie Nr 202/08

rok 2008

 
data publikacji:  16-02-2009 | 12:25
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

Zarządzenie NR 202/08

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 1 października 2008 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 64/02 z dnia 9 grudnia 2002 r.

 

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekstjednolity z 2001 r. Dz. U. Nr l42poz. 1591 zpóź. zm.)

 

ZARZĄDZAM co następuje:

 

§1

W załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 64/02 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy

w Starym Sączu do podpisywania decyzji i pism w Jego imieniu, zmienionego Zarządzeniem Nr 9/03 z dnia 8 stycznia 2003 r., Zarządzeniem Nr 60/03 z dnia 10 marca 2003 r., Zarządzeniem Nr 115/04 z dnia 26 maja 2004 r., Zarządzeniem Nr 132/04 z dnia 11 czerwca 2004 r., Zarządzeniem Nr 200/06 z dnia 8 września 2006 r., Zarządzeniem Nr 222/06 z dnia

2 października 2006 r., Zarządzeniem Nr 166/07 z dnia 1 sierpnia 2007 r. oraz Zarządzeniem Nr 83/08 z dnia 10 kwietnia 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1)      pkt.l otrzymuje brzmiennie:

 

,,1. mgr Stanisława Hodorowicz Skarbnik Gminy           - korespondencji w zakresie 

                                                                                                     spraw prowadzonych przez 

                                                                                                     Referat Budżetowo

                                                                                            Finansowy,

                                                                                               - stwierdzanie własnoręczności 

                                                                                          podpisów oraz zgodności      

                                                                          odpisów    odbitek   

                                                                                              kserograficznych) z oryginałem,

                                                                                          - rachunków i przelewów,

                                                                                          - czeków gotówkowych,

                                                                             - zaświadczeń o zarobkach,

                                                                                     - deklaracji ZUS wraz z załącznikami,

                                                                        - raportów imiennych ZUS dla pracowników,

                                                                                        -list płac,

                                                                                       - rozliczeń do Biura Pracy,

                                                                                      - deklaracji rozliczeniowych do 

                                                                                   Urzędu Skarbowego:PIT-

                                                                  4;Pll~8A;PIT-11;

                                                                                         PIT-8B; PIT-40; deklaracji VAT-7,

                                                                                     - Rozliczeń PZU,

                                                                                    - not księgowych i refaktur. "

 

§2

Wykonywanie zarządzenia zleca się upoważnionemu pracownikowi Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.