Zarządzenie Nr 98/08

rok 2008

 
data publikacji:  16-02-2009 | 11:03
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 98/08

 

BURMISTRZA MIAST A I GMINY STARY SĄCZ z dnia 25.04.2008r.

 

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Starym Sączu (Plac Targowy) przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu oraz ustalenie stawki czynszu dzierżawnego do licytacji.

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z dnia 12 października 2001 r. z późniejszymi zmianami) art.13 ust.1 , art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603)

zarządzam, co następuje

 

§ 1

Przeznaczam do wydzierżawienia nieruchomości gruntowe położone w Starym Sączu wymienione w wykazie stanowiącym załącznik Nr l do niniejszego zarządzenia.

 

§2

 

Wykaz o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu przy ul. Batorego 25 oraz informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w internecie i prasie.

 

§3

 

Cena wywoławcza stawki czynszu dzierżawnego dla przedmiotowego terenu wynosi

przez pierwsze dwa pełne lata kalendarzowe po dacie zawarcia umowy 1200 zł rocznie, począwszy od trzeciego pełnego roku kalendarzowego po dacie zawarcia umowy 4800 zł rocznie.

Do wylicytowanej stawki czynszu dzierżawnego doliczony zostanie podatek V A T w wysokości 22%

 

§4

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Geodezji i Gospodarki Gruntami.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

zalacznik_do_zarzadzenia_nr_98.rtf (19.62 Kb)