Zarządzenie Nr 119/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-03-2010 | 21:43
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

Zarządzenie Nr 119/2003

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz – Szefa Obrony Cywilnej

z dnia 20 maja 2003 r.

 

 

w sprawie Systemu wykrywania i alarmowania na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

 

Na podstawie art.17 ust.7 i 7, art.20 ust. 1 i 2 pkt. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z dnia 2002 r. Nr 21 poz. 205, Nr 74, poz.676, Nr 81, poz. 732, Nr 113, poz.984, Nr 156, poz. 1301 i Nr 166 poz. 1363),  3 pkt. 6,  4 pkt. 4,  7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin. (Dz.U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850) oraz Zarządzenia wykrywania i a i alarmowania na terenie województwa małopolskiego w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz

 

zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

celem przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach ustala się zasady organizacji, przygotowania i funkcjonowania systemu wykrywania i alarmowania w Gminie Stary Sącz określone załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2

 

Do wykrywania zagrożeń oraz alarmowania na terenie Miasta i Gminy powołać, zorganizować i utworzyć następujące jednostki organizacyjne:

 

1.        Drużynę wykrywania i alarmowania w składzie 14 osób

2.        Punkt alarmowania miasta w Remizie OSP w Starym Sączu w składzie 3 osoby

3.        Punkt alarmowania sołectwa Barcice w Remizie OSP  w składzie 3 osoby

4.        Punkt alarmowania sołectwa Wola Krogulecka w Remizie OSP  w składzie 3 osoby

5.        Punkt alarmowania sołectwa Przysietnica w Remizie OSP  w składzie 3 osoby

6.        Punkt alarmowania sołectwa Moszczenica Niżna w Remizie OSP  w składzie 3 osoby

7.        Punkt alarmowania sołectwa Moszczenica Wyżna w Remizie OSP  w składzie 3 osoby

8.        Punkt alarmowania sołectwa Gołkowice Górne w Remizie OSP  w składzie 3 osoby

9.        Punkt alarmowania sołectwa Gaboń w Remizie OSP  w składzie 3 osoby

 

§ 3

 

Zadania drużyny wykrywania i alarmowania /dwa/.

1.        Zbieranie i analizowanie informacji o skażeniach, napromienianiu, uderzeniach bronią masowego rażenia i innych zagrożeniach ludności występujących na obszarze gminy.

2.        Utrzymanie łączności z wyznaczonym Powiatowym Ośrodkiem analizy Danych i alarmowania, punktami alarmowania /pa/ oraz jednostkami współdziałającymi.

3.        Wydzielanie ze swojego składu patroli do prowadzenia rozpoznania ogólnego i rozpoznania skażeń w rejonie Stanowiska Kierownika Kryzysowego Szefa OC gminy.

4.        Prowadzenie bieżącej analizy zagrożeń wg danych z rozpoznania.

5.        Przekazywanie szefowi OC gminy propozycji zalecanych procedur postępowania i sposobów zachowania się ludności w zaistniałej sytuacji.

6.        Alarmowanie zagrożonej ludności za pomocą scentralizowanych systemów alarmowych, pojedynczych syren, rozgłośni radiowych i telewizyjnych oraz za pośrednictwem punktów w alarmowania.

7.        Przekazywanie danych o zagrożeniach do Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania, jednostek współdziałających oraz sąsiednich drużyn wykrywania i alarmowania

8.        Zbieranie informacji meteorologicznych i przekazywanie ich na potrzeby jednostek organizacyjnych.

 

§ 4

 

Zadania punktu alarmowania /pa/

1.        Utrzymywanie łączności z gminną drużyną wykrywania i alarmowania.

2.        Przyjmowanie i przekazywanie sygnałów alarmowych, ogłaszanie alarmów na terenie sołectwa, zakładu pracy.

3.        Prowadzenie obserwacji, przekazywanie do drużyny wykrywania i alarmowania (dwa) informacji o zjawiskach niebezpiecznych w rejonie działania.

 

§ 5

 

Wykonanie zarządzenia powierzam:

1.        Komendantowi drużyny wykrywania i alarmowania

2.        Kierownikom punktów alarmowania

 

§ 6

 

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy w Starym Sączu.

 

§ 7

 

Traci moc zarządzenie Nr 22/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz – szefa OC z dnia 06.12.2000 r.

 

§ 8

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 119/03

Burmistrza Miasta i Gminy

- Szefa Obrony Cywilnej

z dnia 20.05.2003 r.

 

 

Organizacja Systemu Wykrywania i Alarmowania Miasta i Gminy Stary Sącz

 

Postanowienia ogólne

1.        Tworzy się system wykrywania i alarmowania oraz system wczesnego ostrzegania o zagrożeniach

2.        System przygotowuje się w okresie pokoju, a rozwija się w razie zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska w czasie pokoju lub podczas podwyższenia gotowości obronnej państwa, a także na czas prowadzenia treningów i ćwiczeń na podstawie zarządzenia.

 

Zadania i organizacja systemu

1.        Jednostki organizacyjne lub służby, wykonującej zadania związane z wykrywaniem zagrożeń oraz ostrzeganiem i alarmowaniem ludności, tworzą system wykrywania i alarmowania;

2.        System wykrywania i alarmowania obejmuje:

·         Jednostki organizacyjne przeznaczone do wykrywania zagrożeń i alarmowania

·         Jednostki organizacyjne zbierania i przetwarzania informacji oraz alarmowania

3.        Do podstawowych zadań jednostek organizacyjnych wykrywania zagrożeń i alarmowania należy w szczególności:

·         Wykrywanie niebezpiecznych dla ludzi i środowiska substancji promieniotwórczych i toksycznych środków przemysłowych, a także uderzeń bronią masowego rażenia, skażeń i zakażeń w czasie wojny

·         Wykrywanie i określanie parametrów uderzeń bronią masowego rażenia (NBC)

·         Pobieranie próbek i określanie rodzaju i stopnia skażenia, zakażenia produktów żywnościowych, płodów rolnych, roślinności, pasz wody pitnej, wód powierzchniowych oraz gleby i powietrza

·         Oznaczanie stref niebezpiecznych

·         Wstępne określenie skutków nadzwyczajnych zagrożeń

·         Przekazywanie danych o użyciu broni NBC, skażeniach, zakażeniach i innych nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska do jednostek nadrzędnych, współdziałających i podległych

·         Przekazywanie komunikatów i sygnałów alarmowych dla ludności oraz powiadamianie sił ratowniczych

4.        Jednostkami organizacyjnymi na terenie gminy przeznaczonymi do wykrywania zagrożeń i alarmowania są:

·         Drużyna wykrywania i alarmowania

·         Punkty alarmowania sołectw, zakładów pracy

5.        Jednostki organizacyjne wymienione w  pkt. 4 tworzy się jako formacje obrony cywilnej o wyższym stopniu gotowości.

6.        Jednostki organizacyjne systemu wykrywania i alarmowania, funkcjonujące lub dyżurujące w czasie pokoju, tworzą system wczesnego ostrzegania.

 

Zasady funkcjonowania systemu

1.        System osiąga pełną gotowość do działania przez rozwinięcie w rejonach formowania.

2.        Jednostki organizacyjne systemu wykrywania i alarmowania po rozwinięciu działają wg ustaleń szefa OC, w rejonie odpowiedzialności którego działają.

3.        System wykrywania i alarmowania współdziała ze służbami i systemami, które mogą stanowić źródło informacji o zagrożeniach dla ludności (jednostki MON, PSP, policji itp.)

4.        Współdziałanie o którym mowa w pkt. 3 polega na wzajemnej wymianie informacji uzyskanych w toku własnej statutowej działalności, a mających bezpośredni związek z wytypowaniem zagrożeń ludności, ich wykrywaniem oraz alarmowaniem i ostrzeganiem.

 

Zasady przekazywania informacji i alarmowania

1.        Ustala się następujące zasady przekazywania informacji w systemie wykrywania i alarmowania do jednostek nadrzędnych i współdziałających:

·         Natychmiast przekazuje się informacje dotyczące awarii i katastrof, wzrostu mocy dawki promieniowania gamma powyżej dwukrotnej wartości tła, ponownego jej wzrostu o dowolną wartość

·         Okresowo przekazuje się informacje dotyczące pomiarów mocy dawki promieniowania gamma, kontroli napromieniowania ludności, skażenia komponentów środowiska i żywności oraz warunków meteorologicznych

2.        Informacje o zagrożeniach wymagających natychmiastowych działań ochronnych, przekazuje się poprzez działające obowiązujące sygnały powszechnego ostrzegania i alarmowania wykorzystując:

·         Scentralizowany system alarmowy miasta

·         Pojedyncze syreny alarmowe

·         Urządzenia nagłaśniające na pojazdach