Zarządzenie Nr 186/08

rok 2008

 
data publikacji:  12-02-2009 | 13:24
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 186/08

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 03 wrzesień 2008 r .

 

w sprawie : wydzierżawienia nieruchomości zlokalizowanej w Starym Sączu przy

ul. Daszyńskiego 22 na dz.. ew. nr 1854.

 

Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm. ) i art. 25 ust.1 ,

art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r.Dz.U. Nr 261 , poz. 2603 z póź. zm. ) .

 

 

zarządzam co następuje :

 

&.1.

 

Postanawia się oddać w dzierżawę na okres 15 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego budynek wraz z letnią werandą usytuowany w Starym Sączu przy ul. Daszyńskiego 22 o łącznej pow. użytkowej 109 m2 oraz część działki ew. nr 1854 o pow. 782 m2 ..

 

&.2.

 

Szczegółowe zasady oddania w dzierżawę nieruchomości o której mowa w &.1 zostaną określone w warunkach przetargowych oraz umowie dzierżawy.

 

&.3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej , Mieszkaniowej i Komunikacji.

 

&.4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Zalacznik_Nr_1_do_Zarzadzenia_Nr186.doc (31.00 Kb)