Zarządzenia Nr 262/08

rok 2008

 
data publikacji:  12-02-2009 | 13:12
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

Zarządzenia Nr 262/08

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 11 grudnia 2008 r.

 

 

w sprawie : powołania Komisji ds. przejęcia i równoczesnego przekazania budynek wraz z wyposażeniem , zlokalizowanego na dz. ew. nr 502 w Przysietnicy.

 

 

Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 oraz art. 33 ust.3 ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. ) zarządza się co następuje :

 

&.1.

 

Powołuję Komisję ds. przejęcia i równoczesnego przekazania budynku wraz z wyposażeniem , zlokalizowanego na dz. ew. nr 502 w Przysietnicy w składzie :

 

1. mgr inż. Elżbieta Migacz - Przewodniczący

2 Maria Dominik - Członek

3. Kazimierz Nakielski - Członek

 

&.2.

 

Zadaniem Komisji będzie dokonanie przejęcia i równoczesnego przekazania budynku wraz z wyposażeniem , położonego w Przysietnicy na dz. ew. nr 502 oraz sporządzenie protokołów odbiorczego i zdawczo – odbiorczego który stanowić będą integralną część umów użyczenia.

 

&.3.

 

Przekazanie budynku wraz z wyposażeniem nastąpi w dniu 16 grudnia 2008 r.

 

&.4.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji .

 

&.5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .