Zarządzenie Nr 261/08

rok 2008

 
data publikacji:  12-02-2009 | 13:07
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

Zarządzenia Nr 261/08

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 11 grudnia 2008 r.

 

 

w sprawie : oddania w użyczenie budynku wraz z dz. ew. nr 502 w Przysietnicy.

 

 

Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. ) i art. 25 ust.1 art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 261 , poz. 2603 z póź. zm. ) zarządza się co następuje :

 

&.1.

 

Postanawia się oddać w użyczenie na okres 3 lat od dnia 16.12.2008 r. do 15.12.2011 r. budynek

zlokalizowany na dz. ew nr 502 obj. KW Nr NSIS/00039199/6 z przeznaczeniem na działalność statutową Młodzieżowego Klubu Sportowego „FENIKS „ w Przysietnicy

 

&.2.

 

Szczegółowe zasady oddania w użyczenie budynku o którym mowa w &.1 zostaną określone w umowie użyczenia.

 

&.3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej , Mieszkaniowej i Komunikacji.

 

 

&.4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 16 grudnia 2008 r.