Zarządzenie Nr 259/08

rok 2008

 
data publikacji:  12-02-2009 | 12:30
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

ZARZADZENIE   Nr 259/08

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 09 grudnia 2008 r.

 

w sprawie powołania  komisji odbioru dokumentacji technicznej

 

 

                 Na podstawie art.33 ust.5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z póź.zm.)

 

zarządzam co następuje :

 

§ 1.

 

W związku z koniecznością dokonania odbioru dokumentacji technicznej  dla zadania inwestycyjnego pn.:

 

„ STABILIZACJA  OSUWISKA  ZAGRAŻAJĄCEGO  BUDYNKOM   MIESZKALNYM  I  DRODZE  WOJEWÓDZKIEJ  NR  969 NOWY  SĄCZ – NOWY  TARG – GRANICA  PAŃSTWA, W GMINIE  STARY  SĄCZ ”

 

powołuję Komisję w następującym składzie :

 

1.                                Bonifacy  WOLAK                  -  Kierownik Referatu Przygotowania Inwestycji

2.                                Elżbieta  PUCH                      -  Inspektor Referatu Przygotowania Inwestycji

3.                                Magdalena ORŁOWSKA         -  Inspektor  Referatu Przygotowania Inwestycji

 

§  2.

 

Zobowiązuję  Komisję  do  przeprowadzenia  odbioru  dokumentacji  w  dniu  09 grudnia 2008 roku

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.