Zarządzenie Nr 122/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-03-2010 | 21:43
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE Nr 122 /03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 26 maja 2003r.

 

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz. U.  Z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 20  Ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994r. (tj. Dz. U. Z 2002r. Nr 72 poz. 664)

 

Z A R Z Ą D Z A M    co następuje:

 

§ 1

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na administrowanie i pełnienie funkcji dozorcy nad budynkiem Wiejskiego Ośrodka Zdrowia położonym w Barcicach Górnych na dz. ew. nr 299/1 i dz. ew. nr 300/1 przejętym na podstawie aktu notarialnego z dnia 3.07.2000 repertorium „A” 3304/2000 w okresie od dnia 1 czerwca 2003r. do dnia 31 maja 2006r.

 

powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

 

1.  mgr inż. Elżbieta Migacz                               - Przewodniczący

2.  Maria Dominik                                               - Sekretarz

3. Marek Guc                                                       - Członek

4. inż. Paweł Dybiec                                           - Członek

 

§ 2

 

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 28 maja 2003r. w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.