Zarządzenie Nr 254/08

rok 2008

 
data publikacji:  10-02-2009 | 11:54
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 254/08

Burmistrza Miasta i Gminu Stary Sącz

z dnia 04.12.2008 r.

w sprawie : powołania Komisji Przetargowej

 

 

Na podstawie art. 33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póż. zm. ) oraz art. 8 ust.1 -4, art. 9 i art.10 ust.1- 4 i artr.14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. Nr 207 poz. 2108 )

z a r z ą d z a m co następuje :

 

&.1.

 

W związku z ogłoszonym przetargiem ustnym nieograniczonym na sprzedaż :

 

Nieruchomości położone w Gaboniu , zlokalizowanej na dz. ew. nr 347 o pow. 0,37 ha obj. Księgą Wieczystą KW Nr 15473 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu „

 

p o w o ł u j ę Komisję Przetargową w następującym składzie :

 

1.mgr inż. Elżbieta Migacz - Przewodniczący

2. Maria Dominik - Sekretarz

3. Magdalena Orłowska - Członek

4. Kazimierz Nakielski - Członek

5. mgr inż. Paweł Dybiec - Członek

       6.Elżbieta Puch - Członek

 

&.2.

 

Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 05 grudnia 2008 r. o godz. 10.30 w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz pokój nr 10 ( sala narad).

 

&.3.

 

Wykonanie Zarządzenia zleca się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej

 

&.4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia