Zarządzenia Nr 279/08

rok 2008

 
data publikacji:  10-02-2009 | 11:51
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

Zarządzenia Nr 279/08

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 29 grudnia 2008 r.

 

 

w sprawie : oddania w użyczenie pomieszczeń usytuowanych w budynku Klubu „Sokół „ w Starym Sączu ul. Bandurskiego 124 a.

 

Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. ) i art. 25 ust.1 art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r.

Dz. U. Nr 261 , poz. 2603 z póź. zm. ) zarządza się co następuje :

 

&.1.

 

Postanawia się oddać w użyczenie na okres 3 lat od dnia 01.01.2009 r. do 31.12.2011 r. pomieszczenia usytuowane w budynku Klubu „Sokół „ w Starym Sączu ul. Bandurskiego 14 a ,

o pow. użytkowej 60,97 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej z Zajęciami Socjoterapeutycznymi przez Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci, Młodzieży Oraz Osób Niepełnosprawnych „Źródełko” z siedzibą w Ropie 228 , 33-312 Ropa pow. gorlicki reprezentowanym przez :

1. Prezesa - Panią Magdalenę Górską

2. Skarbnika - Panią Mariolę Zagórską

 

&.2.

 

Szczegółowe zasady oddania w użyczenie budynku o którym mowa w &.1 zostaną określone

w umowie użyczenia.

 

&.3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej , Mieszkaniowej i Komunikacji.

 

&.4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2009 r.