Zarządzenie Nr 126/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-03-2010 | 21:43
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE Nr 126/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 28 maja 2003 roku

 

 

 

w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym na 2003 rok

 

 

 

Na podstawie art.126 ust.1 pkt. 1, oraz art. 128 ust 1  ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr  15 poz 148 z 2003 roku) i  art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591),  Burmistrz Miasta i Gminy

 

 

zarządza co następuje:

 

§ 1

 

1.Zwiększa się plan dochodów o 112.837 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Po zmianie dochody wynoszą 27.098.647 zł

2. Zwiększa się plan wydatków o 112.837 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po zmianie wydatki wynoszą 28.103.447 zł.

3. Dokonuje się zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia zlecam Skarbnikowi Gminy

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 126/02

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 28.05.2003 roku

 

 

Zwiększenie planu dochodów

Dz.

Treść

Zmniejszenie

Zwiększenie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

12.642

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

12.642

853

Opieka społeczna

 

100.195

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

 

78.389

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

21.806

 

Ogółem

 

112.837

 

 

Uzasadnienie zmian zwiększających:

1. Decyzjami Wojewody Małopolskiego w Krakowie dokonano zwiększeń planu w dziale 853:

·         Decyzją Nr FB.I. 3001/8-9/03 z dnia 01-04-2003 roku zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej.

·         Decyzją Nr FB.I. 3011/7-7/03 z dnia 24-04-2003 roku zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej.

·         Decyzją Nr FB.II.3054/12-7/03 z dnia 29-04-2003 roku zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

2. Krajowe Biuro Wyborcze przyznało środki w wysokości 12.642 zł z przeznaczeniem na         przeprowadzenie referendum.