Zarządzenie Nr 277/08

rok 2008

 
data publikacji:  10-02-2009 | 11:47
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 277/2008

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 29 grudnia 2008 r .

 

w sprawie :oddania w najem pomieszczeń użytkowych usytuowanych w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Barcicach

 

Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm. ) i art. 25 ust.1 , art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r. Dz .U. Nr 261 , poz. 2603 z póź .zm.) zarządza się co następuje :

 

&.1.

 

1. Postanawia się oddać w najem NZOZ „MEDYK „ w Barcicach pomieszczenia użytkowe usytuowane w budynku WOZ w Barcicach o łącznej pow. użytkowej – 43,20 m2 wraz z częścią dz. ew. nr 300/9 z przeznaczeniem na świadczenie usług rehabilitacyjnych.

2. Umowa najmu zostaje zawarta na okres 10 lat z mocą obowiązującą od dnia

01 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

 

&.2.

 

Szczegółowe zasady najmu zostaną określone w umowie najmu.

 

&.3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej , Mieszkaniowej i Komunikacji.

 

&.4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia

01 stycznia 2009 r.