Zarządzenia Nr 242/08

rok 2008

 
data publikacji:  10-02-2009 | 11:46
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

Zarządzenia Nr 242/2008

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 18 listopada 2008 r.

 

 

w sprawie : oddania w użyczenie hali sportowej przy Zespole Szkół, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Barcicach

 

Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. ) i art. 25 ust.1 art.35 ust.1 i 2 ustaw z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 261 , poz. 2603 z póź. zm. ) zarządza się co następuje :

 

&.1.

 

Postanawia się oddać w użyczenie na okres od dnia 04.11.2008 r. do 31.03.2009 r. halę sportową przy Zespole Szkół , Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Barcicach z przeznaczeniem na prowadzenie treningów drużyn młodzieżowych i drużyny seniorów LKS „ BARCICZANKA „

w Barcicach w następujących terminach :

- wtorki od godz. 17.00 do godz. 19.00

- środy od godz. 16.00 do godz. 18.00

- soboty od godz. 11.00 do godz. 17.00 .

 

&.2.

 

Szczegółowe zasady oddania w użyczenie sali gimnastycznej o której mowa w &.1 zostaną określone w umowie użyczenia.

 

&.3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej , Mieszkaniowej i Komunikacji.

 

&.4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 04.11.2008 r.