Zarządzenie Nr 44/08

rok 2008

 
data publikacji:  10-02-2009 | 11:44
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

Zarządzenie Nr 44/08

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 12 lutego 2008 r.

 

 

 

w sprawie : ustalenia stawek czynszu dla lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Stary Sącz.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U.Nr 142 poz. 1591z dnia 21 sierpnia 2001 r. tekst jednolity z póź. zm. / zarządza się co następuje :

 

&.1.

 

Ustala się stawki czynszu dla lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Stary Sącz w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Zmiana stawek czynszu nastąpi od dnia 1 marca 2008 r. poprzez podpisanie aneksów

do umów najmu i dzierżaw.

 

&.2.

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Referatowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Referatowi Budżetowo - Finansowemu Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

&.3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2008 r.

 

Zalacznik_Nr_1_do_Zarzadzenia_Nr_44.doc (102.50 Kb)