Zarządzenia Nr 253/08

rok 2008

 
data publikacji:  10-02-2009 | 11:38
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

Zarządzenia Nr 253/2008

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 04 grudnia 2008 r.

 

 

w sprawie : oddania w użyczenie nieruchomości dla Centrum Kultury i Sztuki Ady Sari w Starym Sączu

 

 

Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym( Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. ) i art. 25 ust.1 art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 261 , poz. 2603 z póź. zm. ) zarządza się co następuje :

 

&.1.

 

Postanawia się oddać w użyczenie na czas nieokreślony dla Centrum Kultury i Sztuki Ady Sari w Starym Sączu następujące nieruchomości :

1. Nieruchomość położoną w Mostkach na dz. ew. 199 o pow. 0,013 ha zabudowaną budynkiem o pow. uż.304,80 m2.

2. Nieruchomość położoną w Gołkowicach Dolnych na dz. ew. nr 204 ha o pow. 0,001 ha obj. Księgą Wieczystą KW Nr 63997 zabudowaną budynkiem Świetlicy Wiejskiej

 

&.2.

 

Szczegółowe zasady oddania w użyczenie nieruchomości o których mowa w &.1 zostaną określone w umowie użyczenia.

 

&.3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatu Gospodarki Komunalnej , Mieszkaniowej

i Komunikacji.

 

&.4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .