Zarządzenie Nr 238/08

rok 2008

 
data publikacji:  10-02-2009 | 11:36
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

Zarządzenie Nr 238/08

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 03.11.2008 r.

 

 

w sprawie : udzielenia pełnomocnictwa do działania jednoosobowego kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych

 

 

Na podstawie art. 47 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001.Nr 142 poz. 1591 z póź. zm. )

 

Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje :

 

&.1.

 

1. Udziela się pełnomocnictwa do działania jednoosobowego kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.

2. Wykaz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych otrzymujących pełnomocnictwo, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

&.2.

 

1. Udzielone pełnomocnictwo upoważnia kierownika gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem jednostki.

2. Zakres udzielonego pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia .

 

&.3.

 

Pełnomocnictwo o których mowa w &.1. udziela się na czas nieokreślony. Wygasa z chwilą cofnięcia albo upływem okresu powierzenia funkcji kierownika.

 

&.4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

&.5.

 

Traci moc Zarządzenie Nr 203/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Starym Sączu z dnia 14.09.2006 z póź. zm. oraz Zarządzenie Nr 40/07 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 15.02.2007 r. z póź. zm.

 

Zalaczniki_do_Zarzadzenia_Nr_238.doc (49.50 Kb)