Zarządzenia Nr 214/08

rok 2008

 
data publikacji:  10-02-2009 | 11:33
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

Zarządzenia Nr 214/2008

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 14 października 2008 r.

 

 

w sprawie : oddania w użyczenie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Starym Sączu ul. Mickiewicza 1

 

 

Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym( Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. ) i art. 25 ust.1 art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 261 , poz. 2603 z póź. zm. ) zarządza się co następuje :

 

&.1.

 

Postanawia się oddać w użyczenie na okres od dnia 15.10.2008 r. do 30.06.2009 r. salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Starym Sączu ul. Mickiewicza 59 z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć sportowych w każdy piątek tygodnia w godz. 18.00 - 20.00 dla grupy osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Gniazdo w Starym Sączu.

 

&.2.

 

Szczegółowe zasady oddania w użyczenie sali gimnastycznej o której mowa w &.1 zostaną określone w umowie użyczenia.

 

&.3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej , Mieszkaniowej i Komunikacji.

 

&.4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 15 października 2008 r.