Zarządzenia Nr 260/08

rok 2008

 
data publikacji:  10-02-2009 | 11:31
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

Zarządzenia Nr 260/08

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 11 grudnia 2008 r.

 

 

w sprawie : oddania w użyczenie budynku wraz z dz. ew. nr 3443 w Cyganowicach.

 

 

Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. ) i art. 25 ust.1 art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r. Dz.U.  Nr 261 , poz. 2603 z póź. zm. ) zarządza się co następuje :

 

&.1.

 

Postanawia się oddać w użyczenie na okres 3 lat od dnia 01.01.2009 r. do 31.12.2011 r. budynek o pow. użytkowej 364,70 m2 zlokalizowany na dz. ew nr 0, 3462 obj. KW Nr 63277 z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przez Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „GNIAZDO” z siedzibą w Starym Sączu , Rynek 5 reprezentowanym przez :

1. Prezesa - Pani Zofia Wcisło

2. Vice Prezesa - Pan Wojciech Lasek

 

 

&.2.

 

Szczegółowe zasady oddania w użyczenie budynku o którym mowa w &.1 zostaną określone w umowie użyczenia.

 

&.3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej , Mieszkaniowej i Komunikacji.

 

&.4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2009 r.