Zarządzenia Nr 267/08

rok 2008

 
data publikacji:  10-02-2009 | 11:27
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

Zarządzenia Nr 267/08

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 16 grudnia 2008 r.

 

 

w sprawie : oddania w użyczenie pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Gołkowicach oraz budynku Klubu „OMEN”w Starym Sączu – Rynek 22 .

 

 

Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. ) i art. 25 ust.1 art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 r. Dz .U. Nr 261 , poz. 2603 z póź. zm. ) zarządza się co następuje :

 

&.1.

 

Postanawia się oddać w użyczenie na okres 3 lat pomieszczenia w budynku Szkoły Podstawowej w Gołkowicach z przeznaczeniem na bibliotekę oraz budynek Klubu „OMEN”położony w Starym Sączu - Rynek 22 z przeznaczeniem na działalność kulturalną dla Powiatowej , Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej im. W. Bazielicha w Starym Sączu .

 

&.2.

 

Szczegółowe zasady oddania w użyczenie sali gimnastycznej o której mowa w &.1 zostaną określone w umowie użyczenia.

 

&.3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej , Mieszkaniowej i Komunikacji.

 

 

&.4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.08.2008 r i od dnia 01.01.2008 r.