Zarządzenie Nr 133/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-03-2010 | 21:43
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE Nr 133/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 02.06.2003 r.

                                                                        

 

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gimnazjum w Przysietnicy.

 

 

 

Na podstawie art.36 a ust.1,2,i 8, ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz.329 z późn. zm.)  i art.30 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.Nr. 142 poz..1591  z późn.zm.)

 

 

 

Z a r z ą d z a m    c o    n a s t ę p u j e:

 

§ 1

 

Powierzam Pani mgr Zofii GOLONKA pełnienie obowiązków Dyrektora Gimnazjum w Przysietnicy, od dnia 01.09.2003 r. do dnia 31.08.2004 r.

                                       

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Referatu Organizacyjnego .

                                                

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.