Zarządzenie Nr 75/08

rok 2008

 
data publikacji:  09-02-2009 | 13:15
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

 

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

Nr 75/08

z dnia 26 marca 2008 roku

 

 

Na podstawie art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr  249 poz 2104 oraz  art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

 

 

§ 1

 

Przedstawia sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz za 2007 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Niniejsze sprawozdanie przedkłada się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Starym Sączu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie, Zespół w Nowym Sączu.

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.