Zarządzenie Nr 46/08

rok 2008

 
data publikacji:  09-02-2009 | 12:59
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

Nr 46/08

z dnia 21.02 2008 roku

 

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych z Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok na zadanie pn. „Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku przychodni zdrowia w Starym Sączu ul. Królowej Jadwigi 20  poprzez dobudowę dźwigu zewnętrznego w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami Obszaru B likwidujące Bariery w Zakładach Zdrowotnych”

 

Na podstawie art.187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr  249 poz 2104 z z póż. zm) i  art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591),  Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

 

§ 1

 

1.Przeznacza się z budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok 284.615 zł na zadania pn. „Przystosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku przychodni zdrowia w Starym Sączu ul. Królowej Jadwigi 20  poprzez dobudowę dźwigu zewnętrznego w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami Obszaru B likwidujące Bariery w Zakładach Zdrowotnych”

 

2. Zadania wymienione w § 1 pkt. 1 finansowane zostanie z środków własnych w wysokości 134.615 zł, oraz środków z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 150.000 zł.

 

 

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.