Zarządzenie Nr 41/08

rok 2008

 
data publikacji:  09-02-2009 | 12:36
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

Zarządzenie Nr 41/08

Burmistrza Miasta i Gminy w Starym Sączu

z dnia 12 lutego 2008

 

w sprawie: planów finansowych budżetu Miasta i Gminy w Starym Sączu na 2008 rok z zakresu administracji rządowej

                Na podstawie art. 186 pkt 3  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Dz.U. Nr 249 poz 2104 oraz art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz 1591 z 2001 roku) Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz zarządza co następuje:

 

 

§ 2

Ustala się plany finansowe budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2008 rok z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2008 roku.


Zalacznik_Nr_1_do_Zarzadzenia_B_MiG_Stary_Sacz_Nr_41__z_dnia_12.02.2009.doc (116.50 Kb)