Zarządzenie Nr 136/03

rok 2003

 
data publikacji:  17-03-2010 | 21:43
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:43

ZARZĄDZENIE  Nr 136/03

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 4 czerwca 2003 r.

 

 

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Popowicach.

 

 

 

                          Na podstawie art.36 a ust. 1, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz.329 z póź.zm.) , w związku z art.36 a ust.8 i 9 tejże ustawy, oraz art. 30 ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z póź.zm.)  

 

 

§ 1

 

P o w i e r z a m  Pani  Grażynie  SMAGA   z dniem 01 września 2003 r.  stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w  Popowicach, na  okres 5 lat szkolnych, to jest od dnia 01 września 2003 r.  do dnia 31 sierpnia 2008 r.

 

§ 2

 

Wykonanie  Zarządzenia  powierza  się  pracownikom Referatu Organizacji.

 

§ 3

 

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania z mocą obowiązującą  od dnia 01 września 2003 roku.