Zarządzenie Nr 241/08

rok 2008

 
data publikacji:  03-02-2009 | 09:41
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

ZARZADZENIE   Nr 241/08

Burmistrza Starego Sącza

z dnia 18 listopada 2008 r.

 

w sprawie powołania Komisji Odbiorowej

 

 

                 Na podstawie art.33 ust.5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z póź.zm.)

 

zarządzam co następuje :

 

§ 1.

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia odbioru końcowego dla zadania :

 

„ STABILIZACJA  OSUWISKA  W   MIEJSCOWOŚCI  MYŚLEC, W GMINIE  STARY  SĄCZ,

KDO 1 (12/10/163/2)”

 

powołuję Komisje Odbiorową w następującym składzie :

 

ze strony  Inwestora :

 

1.                                Bonifacy  WOLAK        -  Kierownik Referatu Przygotowania Inwestycji

2.                                Elżbieta  PUCH            -  Inspektor Referatu Przygotowania Inwestycji

3.                                Ewaryst  SZOPIŃSKI    -  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego

 

ze strony  Wykonawcy :

 

      1. Wiesław  MŁYNARCZYK  - Współwłaściciel  Zakładu Melioracyjno –   

                                                              Budowlanego  „WIR”  Limanowa

      2. Andrzej  MŁYNARCZYK   - Kierownik Budowy

 

§  2.

 

Zobowiązuję  Komisję  do  przeprowadzenia  odbioru  końcowego  w  dniu  25 listopada 2008 roku

  

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.