Zarządzenie Nr 274/08

rok 2008

 
data publikacji:  03-02-2009 | 09:36
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

ZARZĄDZENIE   NR  274/08

 

 

Burmistrza Starego Sącza z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

 

                Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655)  zarządzam co następuje:

 

§  1.

 

W zawiązku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na :

 

„ BUDOWĘ    KANALIZACJI   SANITARNEJ  W  ULICY   MIODOWEJ

W  STARYM   SĄCZU ”

 

powołuję komisję przetargową w następującym składzie :

 

                1. Bonifacy  WOLAK                      -  Przewodniczący

               2. Magdalena  ORŁOWSKA       -  Członek

                3. Elżbieta  PUCH                          -  Sekretarz

 

§  2.

               

Zobowiązuję   Komisję  Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu  21  stycznia 2009 r.  w  Urzędzie  Miejskim  w  Starym  Sączu.

 

                                                        §  3.

 

Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§  4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.