Zarządzenie Nr 206/08

rok 2008

 
data publikacji:  03-02-2009 | 09:12
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

ZARZĄDZENIE  NR 206/08

BURMISTRZA   STAREGO    SĄCZA

Z DNIA  06.10. 2008 r

 

 

W sprawie powołania  zespołów spisowych

 

   Na podstawie art.33 ust.3,5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.(tekst jednolity Dz.U. Nr. 142 z 2001r. poz. 1591, z póź. zmianami ) i art. 26, 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r /tekst jednolity Dz. U. Z 2002r. Nr 76, poz 694 z póż. zmianami / oraz Zarządzenia nr 116/07 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 10 maja 2007roku w sprawie inwentaryzacji, zarządzam co następuje:

 

§1

 

Z dniem 07.10.2008 roku przekazuje się nowo powołanemu p.o. Dyrektorowi „Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu” – Pani mgr inż. Marcie Radziejewskiej składniki majątkowe przejęte od przekształcanego MGOK-u.

Stroną przekazującą jest Pani dr inż. Małgorzata Skrzypiec – Sekretarz Gminy Stary Sącz w obecności pracowników Urzędu Miejskiego w składzie:

1.                                       MARIA DOMINIK

2.                                       AGNIESZKA CYGAN

3.                                       ALFREDA WASTAG

§2

 

Wyżej wymieniony zespół dokona przekazania składników majątkowych (w tym :środków trwałych (nieruchomości) oraz wyposażenia (ruchomości) przejętego od Miejsko –Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Sączu .

Przekazanie - przejęcie będzie przeprowadzone na okoliczność przekształcania gminnej jednostki organizacyjnej jaką jest MGOK w nową jednostkę o nazwie: „Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu” .

 

§3

 

Przekazanie – przejęcie  nastąpi z dniem 07.10.2008 roku

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.