Zarządzenie Nr 281/08

rok 2008

 
data publikacji:  03-02-2009 | 09:01
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

ZARZĄDZENIE NR 281/08

 BURMISTRZA MIASTA I GMINY

STARY SĄCZ Z DNIA 31.12.2008 roku

 

w sprawie zawarcia umów dzierżawy na wyposażenie – z przedszkolami prywatnymi  w Starym Sączu, Moszczenicy Niżnej oraz Gołkowicach Górnych

 

 

            Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.  tekst jednolity z póź. zmianami),  Burmistrz  Miasta i Gminy Stary Sącz zarządza co następuje

 

                                                                          § 1

 

Postanawia zawrzeć umowy dzierżaw - na wyposażenie znajdujące się w budynkach gminnych użytkowanych przez przedszkola prywatne,  z następującymi podmiotami:

1)               Niepublicznym Przedszkolem „Pszczółka Maja” w Starym Sączu na ul. Staszica 7

2)               Przedszkolem Niepublicznym Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Gołkowicach Górnych     Niepublicznym Przedszkolem w Moszczenicy Niżnej

 

 

                                                                             § 2

 

1)               Umowy winny zostać zawarte na czas od dnia 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2010 roku.

 

2) Wysokość odpłatności z tytułu dzierżawy gminnych składników majątku, będzie uzależniona od wartości początkowej księgowej oddanego w dzierżawę wyposażenia - i tak dla majątku o wartości początkowej :

-                  do 2.000 zł  wysokość dzierżawy wynosić będzie 10 zł netto, miesięcznie

-                  powyżej 2.000 zł wysokość dzierżawy wynosić będzie 20 zł netto, miesięcznie

 

 

                                                                               § 3

 

Szczegółowe warunki zostaną określone w umowach dzierżawy.

 

                                                                                § 4

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Referatowi Budżetowo-Finansowemu Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

                                                                                 § 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania