Zarządzenie Nr 230/08

rok 2008

 
data publikacji:  03-02-2009 | 08:46
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

ZARZĄDZENIE NR 230/08

BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ

Z DNIA  29.X. 2008 r

 

 

W sprawie powołania  zespołów spisowych

 

   Na podstawie art.33 ust.3,5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.(tekst jednolity Dz.U. Nr. 142 z 2001r. poz. 1591, z póź. zmianami ) i art. 26, 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r /tekst jednolity Dz. U. Z 2002r. Nr 76, poz 694 z póż. zmianami / oraz Zarządzenia nr 116/07 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 10 maja 2007roku w sprawie inwentaryzacji, zarządzam co następuje:

 

§1

 

Na wniosek Pana Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej powołuję zespół spisowy w składzie :

 

1. Maria Dominik                                                               4. Joanna Gorczowska

2. Marta Gajewska                                                             5. Stanisława Faron

3. Anna Pierzga -  Belska                                                  6. Paweł Dybiec

 

§2

 

Wyżej wymieniony zespół spisowy  dokona inwentaryzacji składników majątkowych :  środków trwałych o wartości  powyżej  3.500 zł wg  grup rodzajowych – własnych oraz  przejętych po MPGK (do konta 015 ). Z wyłączeniem gruntów i środków trwałych trudno dostępnych oglądowi, które to podlegają porównaniu i weryfikacji z odpowiednimi dokumentami.

Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona wg stanu na dzień  31.12.2008 roku  stosownie do wymogów obowiązujących przepisów.

§3

 

Termin zakończenia spisu ustalam na dzień 15.01.2009 roku i zobowiązuje Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia pisemnego sprawozdania, opracowanego stosownie do wymogów instrukcji inwentaryzacyjnej.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.