Zarządzenie Nr 232/08

rok 2008

 
data publikacji:  03-02-2009 | 08:42
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

               ZARZĄDZENIE NR  232/08

BURMISTRZA  MIASTA I GMINY STARY SĄCZ

        Z DNIA  29.X.2008R

 

W  sprawie powołania zespołów spisowych

 

   Na podstawie art.33 ust.3,5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.(tekst jednolity Dz.U. Nr. 142 z 2001r. poz. 1591, z póź. zmianami ) i art. 26, 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r /tekst jednolity Dz. U. Z 2002r. Nr 76, poz 694 z póż. zmianami / oraz Zarządzenia nr 116/07 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 10 maja 2007roku w sprawie inwentaryzacji, zarządzam co następuje:

 

§1

 

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej powołuję zespół spisowy w składzie:

 

1.                      Elżbieta Migacz

2.                      Magdalena Orłowska

§2

 

Wyżej wymieniona zespół spisowy dokona inwentaryzacji składników majątkowych: tj.  weryfikacji technicznej kosztów inwestycyjnych wg stanu na dzień 31.12.2008r stosownie do wymogów obowiązujących przepisów.  Następnie weryfikacji księgowej dokonają pracownicy Referatu Budżetowo – Finansowego.

 

§3

 

Termin zakończenia spisu ustalam na dzień 10.01.2009r i zobowiązuje Przewodniczącego do sporządzenia pisemnego sprawozdania, opracowanego stosownie do wymogów instrukcji inwentaryzacyjnej.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.