Zarządzenie Nr 229/08

rok 2008

 
data publikacji:  03-02-2009 | 08:35
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:40

ZARZĄDZENIE NR  229/08

BURMISTRZA  MIASTA I GMINY STARY SĄCZ

Z DNIA  29.X.2008R

                                                                                          

W sprawie powołania zespołów spisowych

 

  Na podstawie art. 33 ust. 3,5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r (tekst jednolity Dz. U. Nr. 142 z 2001r poz. 1591, z póź. zmianami ) i art. 26, 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r /tekst jednolity Dz. U. Z 2002r. Nr 76, poz 694 z póż. zmianami / oraz Zarządzenia nr 116/07 Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 10 maja 2007 roku w sprawie inwentaryzacji, zarządzam co następuje:

§1

 

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej powołuję zespół spisowy w składzie:

 

1.  Tadeusz Pasiut

2.  Kazimierz Nakielski

3.  Andrzej Rybarski

§2

 

Wyżej wymieniony zespół spisowy dokona inwentaryzacji składników majątkowych : materiałów inwestycyjnych oraz pozostałych materiałów w poszczególnych obiektach (wg załącznika ) wg stanu na dzień  30.11.2008 r stosownie do  obowiązujących przepisów.

 

§3

 

Termin zakończenia spisu ustalam na dzień 31.12.2008 r i zobowiązuje Przewodniczącego do sporządzenia pisemnego sprawozdania, opracowanego stosownie do wymogów instrukcji inwentaryzacyjnej.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zalacznik_nr_1_do_Zarzadzenia_Nr_229.doc (24.50 Kb)